شرکت توزیع برق استان اصفهان در راستای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر و تامین برق مطمئن اقدام به برگزاری نظرسنجی از مقامات و مسئولین در سال 94 نمود.

در این نظرسنجی  نحوه تعاملات و خدمت رسانی به مردم شاخصه اصلی بوده است.

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)