شرکت مخابرات استان اصفهان، در راستای شناسایی افراد خلاق،در بین پرسنل خود اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان پرسشنامه خودارزیابی خلاقیت از تاریخ 1395/05/11نموده است. این  پرسشنامه  به سفارش منابع انسانی ، و با هدف شناسایی افراد خلاق شرکت مخابرات، در حال برگزاری است و به منظور تشکیل کمیته ای با نام خلاقیت، صورت گرفته است، بدین صورت که در پایان نظرسنجی  افراد خلاق سازمان شناسایی شده و عضو کمیته خلاقیت می شوند.

وظیفه کمیته و افراد عضو آن این است که در تصمیم گیری هایی که شرکت مخابرات در زمینه فنی و... می خواهد اتخاذ کند  شرکت می کنند و نظرات و پیش نهادات خود را نیز اعلام می نمایند.

 

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)