توزیع برق استان اصفهان، با هدف سنجش رضایت بیمه شدگان، اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان "سنجش رضایت بیمه شدگان از قرارداد "درمان در تاریخ 1395/08/01 لغایت1395/09/05نمود. هدف از برگزاری این نظرسنجی، بررسی میزان رضایتمندی از قرارداد درمان بود. در پایان نظرسنجی با بررسی هرکدام از شاخصه های رضایتمندی اقدام به بهبود سطح کیفی خدمات قابل ارائه در قرارداد درمان خواهد شد.

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)