توزيع برق شهرستان اصفهان اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان نظر سنجی جشن ستارگان توزيع برق شهرستان اصفهان از تاریخ 94/07/16 لغایت 94/08/20 نمود. در این نظرسنجی 600 نفر شرکت کردند.

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)