شهرداری اصفهان (معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات)در سال 94  اقدام به برگزاری نظرسنجی از مردم را به صورت روزانه در ارتباط با رضایتمندی آنان از حوزه های مختلف شهرداری  ارائه خدمات با کیفیت وبرخورد مناسب با مردم و به منظور افزایش اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین سرمایه برای نظام اداری انجام نمود .

در سال 95 با شناخت بهتر از شاخصه های رضایت سنجی ارباب رجوع و نیز با استفاده از بازخورد های رضایت سنجی سال 94، هم اکنون نیز در حال برگزاری نظرسنجی از مردم را به صورت روزانه است.  

 با شناخت مشكلات، نقائص موجودو اخذ نظرات از ارباب رجوع در امر خدمات رسانی شهرداری به تفكيك مناطق ،معاونت ها وسازمان هاو با بهره‌گيری از جديدترين روشهای علمی در بررسي نظرات شهروندان، حداكثر شناخت در اختيار مديران بمنظور برنامه ريزي در جهت افزايش اثربخشی شهرداری اصفهان قرار می گیرد.

به طورحتم نظرسنجی از شهروندان می تواند در برنامه ريزي و تصميم گيري مديران و جهت دهي به فعاليتهاي شهرداري در مسير رفع نيازها و مشكلات و برآورده ساختن انتظارات واقعي شهر بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
همچنین مدیریت شهری در نظر دارد با ارئه فرم نظرسنجی شناخت مناسب از نيازها و مشكلات واقعی مردم داشته باشد و در جهت حل آنها با فراهم کردن زمينه مساعدی را برای ارتباط منطقی و صحيح و برآورده ساختن انتظارات شهرداری و شهروندان از همديگر گام بردارد.

 

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)