توزیع برق استان اصفهان، با رویکرد نحوه مدیریت مصرف، اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان مدیریت مصرف در تاریخ 1394/07/09 در بین مشترکین خود نمود. این نظرسنجی درواقع به بررسی میزان عوامل تاثیرگذار بر روی فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق پرداخته است. در این نظرسنجی شاخصه های مدیریت مصرف برق نیز در گرفته شده و در پایان نظرسنجی با بررسی هرکدام از شاخصه ها اقدام به بهبود مدیریت مصرف خواهد شد.

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)