برنامه ها و رویکردهای شبکه های ماهواره ای جم از سوی کمیته فرهنگ رسانه ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1395/05/24 در کتابخانه مرکزی شهر اصفهان  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. پخش فیلم های ترکیه ای، ایجاد موج مهاجرت هنرمندان، تبلیغات وسیع برای فیلم سینمایی ساخت ایران از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.

در پایان از مدعوین خواسته شد که با روشن کردن وای فای گوشی خود واتصال به شبکه در نظرسنجی كافه نقد(جم زدگی) شرکت کنند و فرم مربوط به این نظرسنجی را تکمیل نمایند. این نظرسنجی نحوه اجرای مجری ، میزان جذابیت موضوع و مباحث مطرح شده را مورد ارزیابی قرار می داد.

 

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)