شرکت مخابرات استان اصفهان، با هدف سنجش تعاملات بین شرکت مخابرات و پیمانکاران و به منظور بالابردن سطح کیفی تعاملات  اقدام به برگزاری نظرسنجی با عنوان نظرسنجی پیمانکاران، از تاریخ 1395/05/23 نموده است. در پایان نظرسنجی و پس از دریافت بازخوردهااز سوی پیمانکاران، شرکت مخابرات سعی بر ارتقا سطح تعاملات خود با پیمانکاران دارد.

 

 

 

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)

SEO by mehrdad nazemi (mehrdadnazemi90@gmail.com)